ปูนซีเมนต์ "ทีพีไอโพลีน "

ปูนซีเมนต์ตราทีพีไอ (TPI)

     ในอดีตปูนซีเมนต์มีผู้ผลิตเพียง 3 ราย มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี รัฐบาลได้พยายามช่วยแก้ไขปัญหาทุกวิถีทาง ท้ายสุดจึงมีมติให้้ผู้สนลงทุสามารถก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์เพื่อแก้ไข ปัญหาระยะยาว

ปี 2533 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ได้เริ่มก่อสร้าง โรงงานผลิตปูนซีเมนต์์แห่งแรกที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิต 2.5 ล้านตันต่อปีปี 2537 โรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 2 ได้แล้วเสร็จ ทำให้การผลิตสูงเป็นทวีคูณคือ 5 ล้านตันต่อปี และในปี 2539 ได้เปิดโรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 3 ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 ล้านตันต่อปี ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดโรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 4 เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 12 ล้านตันต่อปี

ปูนซีเมนต์ ทีพีไอแดง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE 1) ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ

ปูนซีเมนต์ทีพีไอแดง   ราคา 12X.00 บาท/ถุง
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559, 089 079 5722


..................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ทีพีไอเขียว


ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานและเหมาะในการใช้ผลิตโอ่ง ถนนทางเท้า งานวงบ่อ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง ฯลฯ นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อยไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่ อาคาร จึงเหมาะสม ที่จะใช้ในงานก่อและฉาบได้ดี

ทีพีไอเขียว ราคา 11X  บาท/ถุง
ขอราคาโครงการได้ที่ 02 988 5559, 089 079 5722
....................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ทีพีไอแดง 299 


ปูนซีเมนต์แดง 299 ตราทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556
และ ASTMC1157 TYPE GU

ปูนซีเมนต์แดง 299 ตราทีพีไอ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างบ้านพักอาศัยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ในส่วนของงานฐานราก เสา คาน พื้นงานหล่อคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง งานคอนกรีตทั่วไป สะพาน ถนนและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ให้ความแข็งแรง ทนทาน ลดการแตกร้าวและหลุดล่อนได้ดีกว่าปูนโครงสร้างแบบเดิม อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product)เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนกับสังคมไทย


ปูนซีเมนต์ทีพีไอแดง 299  ราคา 12X.00 บาท/ถุง
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559, 089 079 5722
..........................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ทีพีไอเขียว 197

  เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสมมอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและ
งานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก
ปูนซีเมนต์ทีพีไอ 197 ราคา11X.00 บาท
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559, 089 079 5722

...................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M300


คือปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานก่อผนังต่างๆ
เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อคที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะสูง ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้นทั้งยังคงความแข็งแรงอีกด้วย ได้รับรอง คุณภาพตาม มอก.598-2547ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50) 

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูปทีพีไอ M 300ราดน้ำอิฐมอญ หรือ คอนกรีตบล็อคให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนก่อ ทีพีไอ M 300 กับน้ำสะอาด 4.5 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M300
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M310


คือปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้เร็วทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรงทนทาน

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ก่อบล็อคมวลเบาทีพีไอ M 310ผสมปูนซีเมนต์ก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 310 กับน้ำสะอาด 2.6 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อบล็ิอคมวลเบา โดยใช้เกรียงพิเศษสำหรับก่อบล็อคมวลเบา(ไม่ควรใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อบล็อคมวลเบา)

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M300
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
......................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M100

คือปูนซีเมนต์ฉาบละเอียดสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานตกแต่งผิวผนังที่ต้องการความประณีตสวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความเนียน และละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้รับรองคุณภาพตามมอก.1776-2542(ฉาบละเอียด) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ฉาบละเอียดทีพีไอ M 100ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่ม
พอประมาณผสมปูนซีเมนต์ฉาบละเอียด ทีพีไอ M 100กับน้ำสะอาด 3:1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M100
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
............................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M100C

คือปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบเช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ได้รับรองคุณภาพตามมอก. 1776-2542 (ฉาบคอนกรีต) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ
เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ และทำให้เนื้อปูนมีความเหนียว ลื่น ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ


ธีการใช้งานปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M 100 Cทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต ทีพีไอ M 100 C กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตร
ผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำปูนซีเมนต์ที่ผสมได้ฉาบบนผิวคอนกรีตตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป
โดยไม่ต้องสกัดผิวก่อน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M100C
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722

.......................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M200

คือปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบทั่วไปเหมาะสำหรับใช้ฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีต
บล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตามมอก.1776-2542 (ฉาบทั่วไป) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่ายลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูปทีพีไอ M 200
ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนฉาบทั่วไป ทีพีไอ M 200 กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้


ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M200
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
........................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M210

คือปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนังบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ได้อีกด้วย

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ฉาบบล็อคมวลเบาทีพีไอ M 210ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนซีเมนต์ฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 210 กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไ

ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M200ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
.............................................................................................................................................

ปูนฉาบสำเร็จรูป ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ

เป็นปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ทำงานด้วยเกรียงขัดมัน ใช้ฉาบเป็น Finishing Coat ทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษปกปิดผนังปูนฉาบ ที่มีเม็ดทราย รอยแตกลายงาและผิวฉาบที่ไม่สม่ำเสมอ สามารถทำเป็นผนังเปลือย หรือทาสีทับได้สามารถฉาบได้ทั้งบนผนังคอนกรีตหรือผนังปูนฉาบทั่วไป เช่น ผนังที่ฉาบด้วย M100,M100C,M200, หรือM210 เป็นต้น

วิธีการใช้งาน ปูนฉาบสำเร็จรูป ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ
ผสมปูนฉาบ Super Skim Coat TPI กับน้ำ โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 8 ลิตร โดยเติมย้ำทีละน้อยแล้วปั่นผสมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ให้เหลือเม็ดปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ  ฉาบปูน Super Skim Coat TPI ด้วยเกรียงเหล็กขัดมัน ฉาบบางรีดติดผนังขึ้นที่ละชั้น เมื่อปูนฉาบแห้งหมาดให้ฉาบทับด้วยวิธีเดียวกันจนได้ความหนาตามที่ต้องการ (ประมาณ 1-2 mm.)ก่อนการทาสีสามารถใช้กระดาษทรายละเอียด ขัดตกแต่ง เพื่อให้ได้ผิวเรียบเนียนเพิ่มขึ้นได้
ปูนฉาบสำเร็จรูป ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
จัดทำบทความโดย: www.trichgroup.com
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;ก่อสร้างไทยดอท คอม
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จรูป


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง

http://www.trichgroup.com/
ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา
http://xn--12cf9azas5bpor1d4cbbs0g2e.blogspot.com/
ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"
บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จากประสบการณ์ การทำงานก่อสร้างให้ลูกค้ามาเป็นเวลา 10 ปีเราเข้าใจดี
อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ โครงการก่อสร้างของท่านประสบณ์ความสำเร็จ ท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า"ต้นทุนที่ต่ำเท่าไหร่ ผลกำไรก็มากเท่านั้น"
อีกอย่างบริษัทของเรามีโรงงานหล่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ซึ่งทำให้เรามีสินค้าที่สามารถรองรับบความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
รวมทั้งจากประสบณ์การของผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่
เราจึงกล้าพูดได้ว่า " เราเป็นมืออาชีพเรื่องวัสดุก่อสร้าง " และยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกโรงงาน ที่เป็นวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ได้แก่
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ , โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ , โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ,อิฐบล็อก ,อิฐมอญ,
โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ
"ราคาต่ำจริงๆ" เรามีนนโยบายขายสินค้าส่งอย่างเดียว ไม่ขายหน้าร้าน เพราะฉะนั้นสินค้าของเราจึงมีราคาต่ำทุกตัว
ออกจากโรงงานส่งถึงหน้างานเลย จะไม่มีค่าดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าเพราะนำสินค้ามากองเก็บไว้เหมือนกับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ลูกค้าของเราคือลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานปริมาณเยอะๆๆมีสินค้าเต็มเที่ยว 6 ล้อ 10ล้อ หรือเทเลอร์ ในรคาที่พิเสษสุดๆๆ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 0890795722
หรือ idline: @TRICH
Email: Info@trichgroup.com
"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

แล้วท่านจะประทับใจในบริการของเรา